מדד כמותי

סקרים ותצפיות

בדיקת מצב קיים

בחירת פוליגון
לבחינה באמצעות מראה מקום

הפעלת המדד
והצגת הניתוח

ביצוע הסקרים
והצגת התוצאות

תכנון פרוייקט

הגדרת אמצעים להתערבות
לצורך שיפור מדדי הליכות

העברה
לצוות תכנון

בדיקה לאחר התערבות

בחינה חוזרת של הפוליגון
לאחר התערבות

הפעלת המדד
והצגת הניתוח

ביצוע הסקרים
והצגת התוצאות

1. מדרכות רציפות

תנאי בסיסי להליכה ברגל הינו קיומן של מדרכות רציפות משני צידי הרחוב בהן רצועת הליכה מינימלית המהוות רשת הליכה עירונית.
מה: אחוז המדרכות הנגישות להליכה ברחובות (לא כולל שבילים)
איך: אורך מצטבר של מדרכות/ אורך כולל של רחובות
יעד: 100%

2. רחובות מוצלים

באקלים חם הנפוץ באזורנו יש חשיבות מכרעת להצללת הרחוב כגורם לעידוד הליכה ברגל. ברחובות מוצלים ילכו וישהו יותר אנשים.
מה: אחוז רצועות הליכה מוצלות
איך: רצועות הליכה מוצלות/ כלל רצועות הליכה
יעד: 50% הצללה אופקית

3. העדפה להולכי רגל

באזורים בהם קיימת תנועת הולכי רגל רבה ובמטרה להפוך את האזור למוטה הליכה ברגל, יש להרחיב את רוחב המדרכה כך שתתאים לקיבולת של הולכי רגל ותאפשר הליכה בטוחה ונוחה עבור הולכי הרגל.
מה: הגדלת קיבולת הולכי הרגל על ידי הגדלת רוחב המדרכה ביחס לרוחב זכות הדרך
איך: רוחב מדרכות/ רוחב זכות הדרך
יעד: 40% ברחובות מעל 15 מ' | 30% ברחובות מתחת ל-15 מ

4. מעברי חצייה

כחלק מרשת ההליכה יש לאפשר חצייה בטוחה של הצמתים באמצעות מעברי חצייה בטוחים ואיכותיים.
מה: אחוז מעברי חצייה בטוחים ומונגשים ברחובות ראשיים (מעל 2 נתיבים)
איך: מעברי חצייה בטוחים ומונגשים/ סך כל מעברי החצייה
יעד: 100%

5. מיתון תנועה

מיתון תנועה מורכב ממספר אלמנטים שניתן לשלב בזכות הדרך אשר מאטים את מהירות הנסיעה. ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר, כך הסביבה בטוחה יותר עבור הולכי הרגל.
מה: הטמעת אמצעים למיתון תנועה
איך: מספר רחובות בהם הוטמעו אמצעים למיתון תנועה/ סך כל הרחובות
יעד: 100%

6. שבילי אופניים

תשתית המעודדת הליכה ברגל תומכת גם בשימוש בתחבורה ציבורית או רכיבה על אופניים. לכן, לצד עידוד הליכה חשוב גם לתמוך ביצירת תשתית לתחבורה בת קיימא במרחב העירוני.

מה: אורך רחובות ראשיים עם שבילי אופניים ייעודיים
איך: אורך רחובות ראשיים עם שבילי אופניים ייעודיים/ סך כל אורך הרחובות
יעד: 100%

7. שטח רחוב

יחס אופטימלי של שטח רחוב ביחס לשטח האזור הנבדק, בשילוב של יחס אופטימלי של אורך הרחוב, מבטיח כי קיימת רשת תנועה איכותית במרחב. כאשר רשת התנועה כוללת גם רשת הליכה (מדרכות בצידי הרחוב) כך אפשרויות הבחירה של הולך הרגל רבות יותר.

מה: שטח הפרויקט המיועד לזכות הדרך הציבורית

איך: סך שטח הפרויקט המיועד לזכות הדרך הציבורית חלקי סך שטח הפרויקט

יעד: 25-35%

8. אורך רחוב

יחס אופטימלי של אורך הרחובות ביחס לשטח האזור הנבדק, בשילוב יחס אופטימלי של שטח הרחובות, מבטיח כי קיימת רשת תנועה אפקטיבית במרחב. כאשר רשת התנועה כוללת גם רשת הליכה (מדרכות בצידי הרחוב) כך אפשרויות הבחירה של הולכי הרגל רבות יותר.

מה: יחס אורך הרחובות לשטח הפוליגון

איך: סך אורך הרחובות במטר/ סך שטח הפרויקט בדונם

יעד: מעל 22 מטר לדונם

9. בינוי מלווה רחוב

רחובות המלווים על ידי בינוי מרקמי באופיו, כלומר רציף ברובו ובנסיגה מועטה מהמדרכה, מאופיינים על פי רוב בתחושת אינטימיות ובטחון בחלל הרחוב ובתוך כך תורמים לעידוד הליכה.

מה: יחס בין בינוי מלווה רחוב לאורך רחוב
איך: סך אורך חזיתות בנויות במרחק של עד 5 מטר מקו מגרש/ סך אורך רחובות
יעד: 70%

10. חזיתות מסחריות

בניגוד לחזיתות אטומות היוצרות תחושת ניכור וחוסר בטחון, חזיתות המאפשרות מבט אל הפעילות הפנים מבנית מהוות עניין להולך הרגל, תורמות לחיות של הרחוב ויוצרות תחושת בטחון.

מה: אחוז רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית
איך: אורך רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית/ אורך סך כל רצועות ההליכה לאורך חזית בנויה
יעד: 20%

11. כניסות לבנייני מגורים

כאשר כניסות הבניין הראשיות מופנות אל הרחוב מובטח כי תנועת הולכי הרגל מ/אל בניין המגורים תתבצע דרך הרחוב ובתוך כך תתרום לתנועת הולכי הרגל ברחוב ולשגשוגו.
מה: מספר כניסות למבני מגורים
איך: מספר כניסות הפונות לרצועת הליכה/ מספר בניינים
יעד: 100%

12. גדרות

רחובות המלווים על ידי גדרות גבוהות ואטומות אשר לא מאפשרות מבט אל קומת הכניסה של בניינים ו/או אל חצר משותפת, יוצרים חוסר עניין והעדר תחושת בטחון עבור הולך הרגל. 

מה: גובה גדרות של בנייני מגורים לאורך רחובות
איך: אורך רצועת הליכה ללא גדרות אטומות העולות על גובה 80 ס"מ/ אורך סך כל רצועות ההליכה לאורך חזית בנויה
יעד: 90%

13. צפיפות כניסות לחנייה

כניסות לחנייה מהוות קטיעה של רצף ההליכה במיוחד עבור ילדים קטנים אשר במקרה שלהם מדובר בסכנה של ממש. צמצום הכניסות לחנייה, יצמצם את הקטיעות ברצף ההליכה, ישפר את חווית ההליכה וכן את בטיחותה.

מה: ממוצע של 2 כניסות לחנייה לכל 100 מטר חזית רחוב בנויה
איך: מספר כניסות לחניה במרחב ההתערבות / אורך חזית בנויה
יעד: 90% מחזית רחוב בנויה ללא כניסות לחנייה

תשתית עירונית

14. עצים בני קיימא

תרומתם של עצים במרחב הציבורי והפרטי לעידוד הליכה חורגת מעבר לחשיבות הצל ברחוב. נוכחותם של עצים במרחב תורמת לשיפור חווית ההליכה, להורדת הטמפרטורה הכוללת, להגדלת המגוון הביולוגי ולאיכות החיים במרחב.  

מה: חופת עצים
איך: שטח חופת עצים / כל השטח למעט בינוי
יעד: 40% שטח חופת עצים מכלל הפוליגון (ללא תכסית בינוי)

15. מרחב ציבורי

מרחב ציבורי הינו חיוני לחוויית ההליכה ברגל. קיומו מאפשר מקום שהייה ומנוחה, חלל לפעילויות משתנות ואתנחתה ויזואלית מהמרחב העירוני הבנוי.

מה: שטח ציבור פתוח נגיש לאורך רחובות במרחב הנבדק
איך: שטח ציבורי פתוח נגיש מהרחוב/ סך שטח הפרויקט
יעד: 10% שטח ציבורי מסך שטח הפרויקט

16. שטח חנייה עילית

שטח חנייה עילית שאינו בזכות הדרך של הרחוב יכול להוות חסם להליכה ברגל במיוחד כאשר מקובץ לכדי שטח גדול. באופן זה מפורר שטח החנייה את מרקם הרחוב, יוצר שממה עירונית שעל פי רוב אינה מוצלת ושלא נעים לעבור דרכה או ללכת לצידה.

מה: השטח המשמש לחנייה עילית במגרשים (לא כולל זכות הדרך)
איך: שטח המשמש לחנייה עילית/ שטח מגרשים (בינוי+שפ"פ+ שצ"פ)
יעד: 10% שטח חנייה עילית

17. רשת הליכה

רשת הליכה טובה מאפשרת להולך הרגל ריבוי של אפשרויות הליכה וקיצורי דרך על מנת להגיע ליעדו. ככל שמספר הצמתים רב יותר כך רשת ההליכה מסועפת יותר ומאפשרת יותר מסלולי הליכה.

מה: מספר צמתים לקמ"ר
איך: מספר צמתים בתוך שטח המדידה/ שטח מדידה בדונם X 0.001
יעד: 150 צמתים לקמ"ר

18. נגישות למוסדות ציבור

הליכה ברגל אינה רק תוצאה של תשתית רחובות איכותית המעודדת הליכה. על מנת שיותר אנשים יעברו מנסיעה ברכב הפרטי להליכה ברגל יש לוודא כי שירותים שונים נמצאים במרחק הליכה. נגישות גבוהה למוסדות ציבור במרחק הליכה תעודד יותר אנשים לבחור ללכת ברגל.
מה: נגישות המבנים למוסדות ציבור
איך: מרחק הליכה של מבנים ממוסדות ציבור
יעד: 80% מהבניינים נגישים למוסדות ציבור במרחק הליכה של עד 250 מ'

19. נגישות למסחר ולשירותים

הליכה ברגל אינה רק תוצאה של תשתית רחובות איכותית המעודדת הליכה. על מנת שיותר אנשים יעברו מנסיעה ברכב הפרטי להליכה ברגל יש לוודא כי שירותים שונים נמצאים במרחק הליכה. נגישות גבוהה למסחר ולשירותים במרחק הליכה תעודד יותר אנשים לבחור ללכת ברגל.

מה: נגישות המבנים למסחר ולשירותים
איך: מרחק הליכה של מבנים ממסחר ושירותים
יעד: 80% מהבניינים נגישים למסחר ושירותים במרחק הליכה של עד 250 מ'

20. נגישות לתחבורה ציבורית

הליכה ברגל אינה רק תוצאה של תשתית רחובות איכותית המעודדת הליכה. על מנת שיותר אנשים יעברו מנסיעה ברכב הפרטי להליכה ברגל יש לוודא כי שירותים שונים נמצאים במרחק הליכה. נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית במרחק הליכה תעודד יותר אנשים לבחור ללכת ברגל ולנסוע בתחבורה ציבורית. 

מה: נגישות מרחב ההתערבות לתחבורה ציבורית איכותית
איך: מרחק הליכה של מבנים תחבורה ציבורית איכותית
יעד: 80% מהבניינים במרחק של עד 250 מ' הליכה מתחנות אוטובוס עם לפחות 2 קווים